روش های تجزیه طیفی و کاربرد آن ها در شناسایی مخازن نفتی