در این بخش دانشجویان می توانند تمرینات تعیین شده توسط استاد را دانلود کنند.